THE RESEARCH OF TRIBOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SMECTIC LAYER OF BOUNDARY FILM

  • С.В. Воронін
  • В.О. Стефанов

Abstract

There were developed the technique and calculation results of bearing capacity of boundary film, cohesion force and friction in the smectic layer of boundary film. As a basis in calculations was taken Van-der-Waal’s interaction between molecules in layer and methyl groups of smectic crystal adjacent layers. The attractive forces and repulsive forces between the molecules in crystal and methyl groups, and additive superposition of these forces were taken into account. Depending on temperature was established the regularity of changes of bearing capacity, cohesion force and friction in the smectic crystal of stearic acid.

References

1. Abramzon A.A. Poverhcnostno-aktivnye veschestva. Sintez, analiz, svoistva, primenenie: Ucheb. po-sobie dlya vuzov / A.A. Abramzon, L.P. Zaichenko, S.I. Phaingol'dt. – L.: Himiya, 1988. – 200 s.
2. Trenie, iznos i smazka (tribologiya i tribotehcnika). Pod obsh. red. A.V. Chichinadze. – M.: Mashi-nostroenie, 2003. – 576 s.
3. W.G. Bear, F.P. Bowden. Phil. Trans., 1934. – A 234, 322.
4. W. Hardy, J. Birkumshay. Proc. Roy. Soc., 1925. – A 108, 1.
5. Ahmatov A.S. Moleculyarnaya phizika granichnogo treniya. – M.: Phizmatgiz, 1963. – 471 p.
6. Phuks G.I. Adsorbtsiya i smazochnaya sposobnost' masel // Trenie i iznos. – Academiya nauk SSSR. – T.4, №3. – 1983. – S. 398-414.
7. Tsvetkov V.А., Grebyonkin M.Ph. Gidkie cristally / Pod red. S.I. Gdanova. – М.: Himiya, 1979. – 328 p.
8. Lysikov E.N., Voronin S.V. Vliyanie nanostruktur prisadki na trenie i iznos v tehnicheskih sistemah, Phundamental'nye i prikladnye problemy nauki. Tom 1. – Materialy VIII Megdunarodnogo simpoziuma.– М.: RAN, 2013. – pp.143-151.
9. A. Cameron. Amer. Soc. Lubr. Engineers. – Preprint № 59, 1959. – AM 4A2.
10. Kaplan I.G. Vvedenie v teoriyu megmolecularnyh vzaimodeistviy. – M.: Nauka. Glavnaya redktsiya phiziko-matematicheskoy literatury, 1982. 312 s.
11. Bretshnayder S. Svoistva gazov i gidcostey.– L.: Himiya, 1966. – 536 s.
12. Voronin S.V. Otsinka nesuchoi zdatnosty ta koephitsientu tertya nematichnogo granichnogo sharu // Problemy tribologii: mignar. nauk. gurn. – Hmel'nyts'kiy: HNU, 2013. – № 4(70). – S.109-113.
Published
2014-05-23
How to Cite
Воронін, С., & Стефанов, В. (2014). THE RESEARCH OF TRIBOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SMECTIC LAYER OF BOUNDARY FILM. Problems of Tribology, 72(2), 58-64. Retrieved from http://tribology.khnu.km.ua/index.php/ProbTrib/article/view/112
Section
Articles