Sviderskiy V.P., Кonstantinova Т.E., Glazunova V.A., Kirichenko L.M., Vodjanij V.І., Zaharchuk J.О. Investiga-tion of mechanical and friction properties of polytetrafluoroeethylene carboplastics modified by nanopowder zirconium dioxide

  • В.П. Свідерський
  • Т.Є. Константинова
  • В.А. Глазунова
  • Л.М. Кириченко
  • В.І. Водяний
  • Ю.О. Захарчук

Abstract

The analysis of the properties of polytetrafluoroethylene and methods of his modification. Research of physicome-chanical and antifriction properties antifriction carbon plastics F4UV15, F4UV20 modified by nanopowder zirconium diox-ide has shown the expediency of application of the latest materials in friction units of machines and mechanisms.

References

1. Panshin J.A.,Malkevich S.G.,Dunaevskaya C.S., Ftoroplastu, Leningrad,Khimiya, 1978. 232 p.
2. Istomin N.P., Semenow A.P., Antifrikcuonnue svojstva kompozicuonnuh materialov na osnove ftor-polimerov,M: Nauka. 1981. 146 p.
3. Okhlopkova A.A., Adrianova O.A., Popov S.N., Modifikacija polimerov ul'tradispercnumi soedineni-jami, Yakutsk: JF Izdatel'stvo SO RAN. 2003. 247 p.
4. Gorbatsevich G.N., Stryctyra i tehnologija yglerodnih germetiziryjyschih materialov dlja staticheskih i podvizhnih yplotnenij : Diss... Cand. teh nayk. Grodno, 2002. 138 p.
5. Konstantinova I.E.,DanilenkoI.A., Tokiy V.V., [i dr.], Nanoporoshki na osnove dioxida zirconija: polychenie, issledovanie, primenenie, Nanosistemy, nanomaterialy, nanotehnologiji. 2004. so 2. - Akademperi-odika. (Kyiv). p. 609-632.
6. Konstantinova I.E.,DanilenkoI.A., Tokiy V.V., [i dr.], Polychenie nanodispersnuh poroshkov diok-sida zirkonia. Ot novacii k innovacii, Nayka ta inovacii. 2005. t 1. № 3. p.76-87.
7. Sirenko G.A., Antifrikcionnue carboplastiki,Kiev. Tehnika. 1985. 195 p.
8.Priminenie sinteticheskih materialov: materialu konferencii, Gl. redaktor R.I. Silin. Kishinev.: Kartja Moldovenyaske. 1975. 199 p.
9. Struchkova T.S., Razrabotka i issledovanie polimernuh kompozicionnuh materialov na osnove akti-vacii politetraftoretilena i yglerodnuh napolnitelej: Avtoref. dis. kand. tech. nayk, Koms. - na - Amure. 2008. 19 p.
10. Sirenko G.A., Materialu grafelon i flubon dla yplotnitel'nuh par, Tez. 3-go Vsesojyznogo soveschanija po uplotnitelnoj tehnike. Symu, 1982. p. 42-43.
11. Sirenko G.A., Novikov I.I., Zakharenko V.P., [i dr], Razrabotka i issledovanie novuh antifrikzion-nuh materialov dlja bezsmazochnih porshnevuh kompressorov holodil'nuh ystanovok,Povishenije effektivnosti holodilnih mashin. Leningradskij Tehnologicheskij Instityt holodil'noj promushlennosti, 1981. p. 148-154.
Published
2014-05-26
How to Cite
Свідерський, В., Константинова, Т., Глазунова, В., Кириченко, Л., Водяний, В., & Захарчук, Ю. (2014). Sviderskiy V.P., Кonstantinova Т.E., Glazunova V.A., Kirichenko L.M., Vodjanij V.І., Zaharchuk J.О. Investiga-tion of mechanical and friction properties of polytetrafluoroeethylene carboplastics modified by nanopowder zirconium dioxide. Problems of Tribology, 72(2), 103-110. Retrieved from http://tribology.khnu.km.ua/index.php/ProbTrib/article/view/119
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)