Nature forces and friction laws to wear resistance steel abrasive

  • В.І. Дворук
  • К.В. Борак
  • С.С. Добранський

Abstract

The results of experimental studies using direct phenomenological methods have shown that friction and wear resis-tance when sliding on steel monolith defined by its resistance to lateral spread cracks on the verge of plastically deformed zone of the damaged surface layer of deformed metal. Said resistance is controlled by the degree of localization of deforma-tion in the surface layer and its mechanical condition.

References

1.Trіbofіzika: Pіdruchnik. V.І.Dvoruk, V.A.Vojtov. Harkіv [b.v], 2014. 374s.
2.Kasheev V.N. Processy v zone frikcionnogo kontakta metallov. M. Mashinostroenie, 1978. 213s. Bib-liogr.: S.210 - 212.
3.Kosteckij B.I. Iznosostojkost' detalej mashin. K. Ukr. otd. Mashgiz, 1950. 168s. – Bibliogr.: S. 166 – 167.
4.Kuznecov V.D. Fizika rezanija i trenija metallov i kristal lov. Izbrannye trudy. M. Nauka, 1977. 310 s.
5.Hrushhov M.M., Babichev M.A. Issledovanie iznashivanija metallov. M. AN SSSR, 1960. 352s. Bibliogr. S.337 – 342.
6.Dvoruk V.І., Klіmіn V.V., Pasіchnik V.O., Tіsov O.V. Modernіzovana tribometrichna mashina 2070 SMT – 1. Problemi tertja ta znoshuvannja: zb. nauk prac'. K., 2007. Vip.51. S.33 – 37.
7.Dvoruk V.I. Nauchnye osnovy povyshenija abrazivnoj iznosostojkosti detalej mashin. K. KMUGA, 1007. 101s. Bibliogr. S.96 – 99.
8.Maklintok F., ArgonA. Deformacija i razrushenie materialov. M. Mir, 1970. 460s. Bibliogr. S.457 – 459.
9. Kolesnikov Ju.V., MorozovE.M. Mehanika kontaktnogo razrushenija. M. Nauka, 1989. 224s. Bib-liogr. S.183 – 219.
Published
2016-02-15
How to Cite
Дворук, В., Борак, К., & Добранський, С. (2016). Nature forces and friction laws to wear resistance steel abrasive. Problems of Tribology, 78(4), 48-53. Retrieved from http://tribology.khnu.km.ua/index.php/ProbTrib/article/view/486
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>