Role of the principles of maximum and minimum entropy production in the evolution of states tribosystems.

Authors

  • V. Aulin

Abstract

Determined that the technology associated with providing maximum durability of machine parts requiring identification and justification processes and mechanisms for implementing a state of self trybosystems. From a thermodynamic point of view of the analysis set of principles that establish the effect of self and detailed focus on the role of the principles of maximum and minimum entropy production in the evolution of states tribosystems. Revealed a range of impacts, their relationship and dependence on a combination of thermodynamic flows and forces. Grounded system reacts triathl fluctuation in energy flows and thermodynamic forces with temperature. Grounded character of evolution states triathl systems in their journey to the maximum and minimum entropy production and sale of state self depending on the amount of entropy production capacity D.Hibbsa and free energy.

References

1. AulIn V.V. TribofIzichnI osnovi pIdvischennya znosostIykostI detaley ta robochih organIv sIlskogospodarskoYi tehnIki: dis. …doktora tehn. nauk: 05.02.04. H., 2015. 438s.
2. AulIn V.V. FIzichnI osnovi protsesIv I stanIv samoorganIzatsIYi v tribo tehnIchnih sistemah: Monografiya. KIrovograd: Vidavets Lisenko V.F., 2014. 370s.
3. Bershadskiy L.I. Strukturnaya termodinamIka tribosistem. K.Znanie, 1990. 30s.
4. Budanov V.G. O metodologi sinergetiki. Voprosyi filosofii. 2006. #5. S.79 – 94.
5. Tsigler G. Ekstremalnyie printsipyi termodinamiki neobratimyih protsessov i mehanika sploshnoy sredyi. M. Mir, 1966. 134s.
6. Prigozhin I. Vvedenie v termodinamIku neravnovesnyih protsesov. M.: Izdatelstvo inostrannoy literaturyi, 1960. 127s.
7. Martyushev L.M. Proizvodstvo entropii i morfologicheskiy perehodyi pri neravnovesnyih protsessah. Avtoref. doktora fiz. – mat. nauk spets. 01.04.14 "Teplofizika i teoreticheskaya teplotehnika", Ekaterenburg. 2010. – 32s.
8. Delas N.I. Printsip maksimalnosti proizvodstva entropii v evolyutsii makrosistem: nekotoryie novyie rezultatyi. Vostochno-Evropeyskiy zhurnal peredovyih tehnologiy. 2014. T.6, #4 (72). S.16-23
9. Dewar R.C. Mahimum entropy production and the fluctuation teorem. Journal of Physics A: Mathematical and General. 2005. Vol. 38, lssue 21. P.L371. L.381. doi: 10.1088/0305-4470/38/21/101
10. Niven R.K. Steady state of a dissipative flow-controlled system and the maximum entropy production principle. Physical Review E. 2009. Vol. 80, lssue 2. P.021113.doi: 10.1103/physreve. 80.021113

Published

2016-07-14

How to Cite

Aulin, V. (2016). Role of the principles of maximum and minimum entropy production in the evolution of states tribosystems. Problems of Tribology, 80(2), 6–14. Retrieved from http://tribology.khnu.km.ua/index.php/ProbTrib/article/view/527

Issue

Section

Articles