Investigation of the influence of thickeners and fillers on properties of lubricants obtained by recycling technologies

  • І.А. Mandzyuk
  • К.О. Prysiazhna
Keywords: natural fat, PET-acylglycerol, IR spectrogram, grease, tribotechnical properties, friction coefficient

Abstract

The possibility of obtaining a new class of the bases of lubricants by modifying the natural fat molecule by a fragment of a link of synthetic polymer - polyethylene terephthalate is considered. The influence of thickeners of various chemical nature is considered: paraffin P400, beeswax, aerosil 200, modified bentonite, sodium stearate and lithium stearate on antifriction characteristics of PET-acylglycerol based on beef fat. The influence of fillers, namely: aerosil 200, modified with quaternary ammonium salts bentonite clay (particle size is 20 nm), talc, graphite and molybdenum disulphide on the value of static shear stress and anti-wear properties are considered

References

1. Czichos Horst, Habig Karl-Heinz Tribologie Handbuch, 2010, 757 p.
2. Reznikov V.D., Shestakovskaya T.V., Dovgopolyiy E.E. Chepurova M.B. Zarubezhnyie masla, smazki, prisadki, tehnicheskie zhidkosti: Mezhdunarodnyiy katalog, 2005, 383 s. (in Russian).
3. Dekl. patent 60710A Ukrayina, MPK7 S O8 J11/00. Sposib pererobky vidkhodiv polietylentereftalatu / I. A. Mandzyuk, V. M. Holonzhko, T. V. Ivanishena (Ukrayina); zayavnyk i patentovlasnyk Khmel'nyts'kyy derzhavnyy universytet. – № 2003021112 ; zayavl. 07.02.03 ; opubl. 15.10.03, Byul. № 10. – 3 s. (in Ukrainian).
4. Mandzyuk I. A., Ivanishhena T. V. Investigation of chemical recycling - glycolysis of polyethylene terephthalate, Bulletin of Technological University of Podillya, 2002, No 5, pp 186-189.
5. Mandzyuk I. A. Questions about handling industrial and household waste, Eco-technology and re-source-saving, 2003, No 3, pp. 41-43.
6. Ostrikov V.V., Nagornov S.A., Kleymenov O.A., Prohorenkov V.D., Kurochkin I.M., Hrennikov A.O., Dorovskih D.V. Toplivo, smazochnyie materialyi i tehnicheskie zhidkosti, 2008, 128 s. (in Russian).
7. Byrne C. J., Calder J. A. Effect of the Water-soluable Fractions of Crude, Refined and Waste Oils on the Embryonic and Larval Stages of the Quahog Clam, Marine Biology, 1977, No 40, pp. 225-231.
8. Mandzyuk I. A., Prysiazhnaya E.A. Razrabotka smazochnyih materialov v ramkah kontseptsii “Zelenoy tribologii”, FundamentalnI ta prikladnI doslIdzhennya u suchasnIy nautsI : zb. nauk. pr. IV nauk. konferentsIYi. – HarkIv : TehnologIchniy Tsentr, 2016. – 100 s. (in Ukrainian).
9. Padgurskas J., Rukuiža R., Mandziuk I., Kupcinskas A., Prisyazhna K., Grigoriev A., Kavaliova I., Revo R. Tribological properties of beef tallow as lubricating grease, Industrial Lubrication and Tribology, 2017, Vol. 69, No 5, рр 645-654.
10. Patent na vynakhid 114226 S2 Ukrayina, MPK (2017.01) C10M 177/00 C10M 105/06 (2006.01) C10M 117/00. Sposib syntezu biodehraduyuchoyi bazovoyi osnovy mastyl'nykh materialiv / I. A. Mandzyuk, K. O. Prysіazhna (Ukrayina); zayavnyk i patentovlasnyk Khmel'nyts'kyy natsional'nyy universytet. – № a 2015 07870 ; zayavl. 07.08.2015 ; opubl. 10.05.2017, Byul №9. – 7 s. (in Ukrainian)
11. Dekl. patent na korysnu model' №110856 Ukrayina, MPK7 S10M 107/04, C10M 101/00, C11C 3/06, C10N 40/02. Sklad konsystentnoho mastyla / I. A. Mandzyuk, K. O. Prysyazhna ; zayavnyk i patentovlas-nyk Khmel'nyts'kyy natsional'nyy universytet. – № u201603572 ; zayavl. 04.04.2016 ; opubl. 25.10.2016, Byul. № 20. – 3 s. (in Ukrainian)
12. Dekl. patent na korysnu model' № 110857 Ukrayina, MPK7. Konsystentne mastylo / I. A. Man-dzyuk, K. O. Prysyazhna ; zayavnyk i patentovlasnyk Khmel'nyts'kyy natsional'nyy universytet. – № u201603574 ; zayavl. 04.04.2016 ; opubl. 25.10.2016, Byul. № 20. – 3 s. (in Ukrainian)
13. DIN 51350 Testing of lubricants – Testing in the four-ball tester – Parts 1-5. – Publ. 2015-03-01. – Berlin : German National Standard, 2015. – 33 p. (in German)
14. Fuks I. H. Dobavky k plastycheskym smazkam, M.: Khymyya, 1982, 248 s. (in Russian).
15. Mandzyuk I. A., Prysіazhna K.O. Novyy klas osnov mastyl'nykh materialiv za vymohamy “zelenoyi trybolohiyi”, Problemy trybolohiyi. – 2017. – № 1. – S. 35–40. (in Ukrainian).
Published
2019-05-08
How to Cite
MandzyukІ., & PrysiazhnaК. (2019). Investigation of the influence of thickeners and fillers on properties of lubricants obtained by recycling technologies. Problems of Tribology, 24(1/91), 52-58. https://doi.org/https://doi.org/10.31891/2079-1372-2019-91-1-52-58
Section
Articles