БАТРАЧЕНКО, А. 1. Vasylevskyi O.M., Solovev O.V. Mashyny peryodycheskoho deistvyia dlia pryhotovlenyia farsha. Miasnye tekhnolohyy, 2007, №5. pp. 35-39. 2. Duda A.N. Marky stalei dlia kutternykh nozhei. Miasnaia industryia, 2008, №6. pp.43-44. 3. Chyzhykova T.V., Martyn. Problems of Tribology, v. 73, n. 3, p. 86-92, 18 jun. 2015.