Батраченко, А. (2015) “1. Vasylevskyi O.M., Solovev O.V. Mashyny peryodycheskoho deistvyia dlia pryhotovlenyia farsha. Miasnye tekhnolohyy, 2007, №5. pp. 35-39. 2. Duda A.N. Marky stalei dlia kutternykh nozhei. Miasnaia industryia, 2008, №6. pp.43-44. 3. Chyzhykova T.V., Martyn”, Problems of Tribology, 73(3), pp. 86-92. Available at: http://tribology.khnu.km.ua/index.php/ProbTrib/article/view/397 (Accessed: 24September2021).