1.
Батраченко А. 1. Vasylevskyi O.M., Solovev O.V. Mashyny peryodycheskoho deistvyia dlia pryhotovlenyia farsha. Miasnye tekhnolohyy, 2007, №5. pp. 35-39. 2. Duda A.N. Marky stalei dlia kutternykh nozhei. Miasnaia industryia, 2008, №6. pp.43-44. 3. Chyzhykova T.V., Martyn. Problems of Tribology [Internet]. 18Jun.2015 [cited 24Sep.2021];73(3):86-2. Available from: http://tribology.khnu.km.ua/index.php/ProbTrib/article/view/397