(1)
Kryshtopa, S.; Kryshtopa, L.; Kozak, F.; Melnyk, V.; Dykun, T.; Tseber, M. Ways of Reducing of Friction Surfaces Wearing by Using of Triboelectric Phenomena. PT 2020, 25, 16-25.