Kryshtopa, S., Kryshtopa, L., Kozak, F., Melnyk, V., Dykun, T., & Tseber, M. (2020). Ways of reducing of friction surfaces wearing by using of triboelectric phenomena. Problems of Tribology, 25(1/95), 16–25. https://doi.org/10.31891/2079-1372-2019-92-2-16-25