[1]
S. Kryshtopa, L. Kryshtopa, F. Kozak, V. Melnyk, T. Dykun, and M. Tseber, “Ways of reducing of friction surfaces wearing by using of triboelectric phenomena”, PT, vol. 25, no. 1/95, pp. 16–25, Mar. 2020.