Creation of theoretical bases of tribotechnologies of running-in and restoration as means of effective increase of operational wear resistance of motor transport and mobile agricultural machinery

  • V.V. Aulin Central Ukrainian National Technical University
  • S.V. Lysenko Central Ukrainian National Technical University
  • A.V. Hrinkiv Central Ukrainian National Technical University
  • V.V. Slon Central Ukrainian National Technical University
  • A.E. Chernai Central Ukrainian National Technical University
Keywords: tribotechnologies of running-in and restoration, conjugation of details, triboplasm, oil, additive, motor vehicles, mobile agricultural machinery

Abstract

The bases for creation of theoretical bases of tribotechnologies of running-in and restoration of conjugations of details of systems and units of motor transport and mobile agricultural machinery are defined.

The specifics of selective transfer on the surface of contacting parts of machines and creation of servito films, formation of coatings during running-in and restoration from antifriction materials, which are a part of additives in motor and transmission oil, are considered.

A number of tribophysicochemical processes that occur in the conjugations of parts materials and how they affect the creation of tribotechnologies of running-in and restoration are clarified. The creation of tribotechnologies using geomodifiers is considered. It is proposed to build a single theory of tribotechnologies of running-in and recovery on the basis of the mechanism of triboplasm formation in the conjugations of parts of systems and units of machines. It is also proposed to add to this the thermofluctuation theory of S.M. Zhurkova taking into account the change of dilaton and compression bonds of atoms of materials of tribocouples of details with creation of local areas of deformations of compression and tension and zones of thermoplastic deformation.

References

1. Aulin V.V., Lysenko S.V., Kuzyk O.V., Hrynkiv A.V., Holub D.V. (2016). Trybofizychni osnovy pidvyshchennia nadiinosti mobilnoi silskohospodarskoi ta avtotransportnoi tekhniky tekhnolohiiamy trybotekhnichnoho vidnovlennia: monohrafiia [Tribophysical bases of increase of reliability of mobile agricultural and motor transport technics by technologies of tribotechnical restoration: monograph]. Kropyvnytskyi: Lysenko V. F., 303 c [in Ukrainian].
2. Aulin V.V. (2014). Fizychni osnovy protsesiv i staniv samoorhanizatsii v trybotekhnichnykh systemakh [Physical bases of processes and states of self-organization in tribotechnical systems]. Kirovohrad: Lysenko V.F., 369 c [in Ukrainian].
3. Gorskiy V.V. (1993). Masshtabnyiy skachok i formirovanie amorfno-kristallicheskih splavov v yavlenii strukturnoy prisposablivaemosti metallov pri trenii v aktivnyih sredah [Large-scale jump and formation of amorphous-crystalline alloys in the phenomenon of structural adaptability of metals by friction in active media]. Trenie i iznos - Friction and wear. №1. S.34-41 [in Russian].
4. Aulin V.V., Kuzyk O.V., Lysenko S.V., Verbytskyi O.V. (2017). Osoblyvosti strukturno-fazovykh peretvoren v materialakh detalei mashyn ta mekhanizmiv pry terti [Features of structural-phase transformations in materials of details of machines and mechanisms at friction]. Problemy konstruiuvannia, vyrobnytstva ta ekspluatatsii silskohospodarskoi tekhniky: materialy XI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii - materials of the XI International scientific-practical conference. Kropyvnytskyi: TsNTU, S. 225-227 [in Ukrainian].
5. Aulin V.V., Lysenko S.V., Zhylova I.V., Lysenko V.M. (2017). Fizychna mezomekhanika znoshuvannia robochykh poverkhon detalei trybospriazhen mobilnoi silskohospodarskoi i avtotransportnoi tekhniky [Physical mesomechanics of wear of working surfaces of details of tribocouples of mobile agricultural and motor transport equipment]. Problems of design, production and operation of agricultural machinery: materialy XI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii - materials of the XI International scientific-practical conference. Kropyvnytskyi: TsNTU, S. 223-225 [in Ukrainian].
6. Aulin V.V., Lysenko S.V., Hrynkiv A.V., Chernai A.Ie., Lukashuk A.P. (2018). Mozhlyvosti tekhnolohii trybotekhnichnoho vidnovlennia dlia pidvyshchennia znosostiikosti i dovhovichnosti spriazhen detalei transportnykh zasobiv [Possibilities of tribotechnical restoration technologies for increase of wear resistance and durability of conjugations of details of vehicles]. Suchasni tekhnolohii v mashynobuduvanni ta transporti. Naukovyi zhurnal - Modern technologies in mechanical engineering and transport. Scientific journal, №1(10). S.5-11 [in Ukrainian].
7. Aulin V.V., Dykha O.V., Lysenko S.V., Hrynkiv A.V. (2018). Vplyv rezhymu mashchennia na trybotekhnichni kharakterystyky poverkhni spriazhen detalei dyzeliv avtomobiliv [Influence of lubrication mode on tribotechnical characteristics of the interface surface of diesel car parts]. Innovative technologies for the development and efficiency of road transport: zbirnyk naukovykh materialiv mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii - a collection of scientific materials of the international scientific-practical Internet conference. TsNTU, m.Kropyvnytskyi, Ukraina, 14-15 lystopada 2018 r.. Kropyvnytskyi. S.218-240 [in Ukrainian].
8. Aulin V.V., Tarnavskyi D.V. (2018). Systemne zastosuvannia trybotekhnolohii prypratsiuvannia i vidnovlennia na etapakh zhyttievoho tsyklu zasobiv transportu [Systematic application of tribotechnologies of running-in and restoration at the stages of the life cycle of vehicles]. Improving the reliability of machinery and equipment: zb. tez dopovidei KhII Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv, aspirantiv ta molodykh naukovtsiv - Coll. abstracts of the XII All-Ukrainian scientific-practical conference of students, graduate students and young scientists. Kropyvnytskyi: TsNTU, S. 86-87 [in Ukrainian].
9. Aulin V., Zamota T., Hrynkiv A., Lysenko S. at all. (2019). Increase of formation efficiency of gears contact spot at electrochemical-mechanical running-in. Problems of tribology. Khmelnytskyi. KhNU, 24 (4/94). S.33-39 [in English].
10. Aulin V., Zamota T., Hrynkiv A., Lysenko S. at all. (2019). Increase of formation efficiency of gears contact spot at electrochemical-mechanical running-in. Problems of tribology. Khmelnytskyi. KhNU, 24 (4/94). S.33-39 [in English].
11. Aulin V.V., Lysenko S.V., Hrynkiv A.V., Chernai A.E., Lukashuk A.P. (2019). Systemno-spriamovanyi pidkhid do rozrobky tekhnolohii bezrozbirnoho vidnovlennia spriazhen detalei [System-oriented approach to the development of technologies for disassembly of conjugation of parts]. Kramarov readings: zb. tez dopovidei VI Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii - collection. abstracts of the VI International Scientific and Technical Conference, 21-22 liut. 2019 r., m. Kyiv, NUBiP. – K.: Vydavnychyi tsentr NUBiP Ukrainy, S. 94-96 [in Ukrainian].
12. Aulin V.V., Lysenko S.V., Zhylova I.V., Verbytskyi O.V. (2019). Synerhetychne pidvyshchennia nadiinosti trybospriazhen detalei system i ahrehativ transportnykh mashyn [Synergetic increase of reliability of tribocouples of details of systems and units of transport cars]. Increase of Machine and Equipment Reliability: materialy 1oi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii - materials of the 1st International scientific-practical conference,17-19 kvitnia 2019 r., Kropyvnytskyi: TsNTU, S.7-8 [in Ukrainian].
13. Aulin V.V., Lysenko S.V., Zhylova I.V., Verbytskyi O.V. (2019). Synerhetyka pidvyshchennia znosostiikosti i nadiinosti trybospriazhen detalei system i ahrehativ mashyn [Synergetics of increase of wear resistance and reliability of tribocouples of details of systems and units of cars]. Kramarov readings: zb. tez dopovidei VI Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii - collection. abstracts of the VI International Scientific and Technical Conference, 21-22 liut. 2019 r., m. Kyiv, NUBiP. – K.: Vydavnychyi tsentr NUBiP Ukrainy, S. 127-129 [in Ukrainian].
14. Aulin V.V., Lysenko S.V., Hrynkiv A.V., Zhylova I.V. (2019). Problemy stvorennia smart-pokryttiv v zelenii trybolohii (2019). Increase of Machine and Equipment Reliability: materialy 1oi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii - materials of the 1st International scientific-practical conference, 17-19 kvitnia 2019 r., Kropyvnytskyi: TsNTU, S.53-56 [in Ukrainian].
15. Aulin V., Lysenko S., Lyashuk O., Hrinkiv A., Velykodnyi D., Vovk Y., Holub D., Chernai A. (2019). Wear resistance increase of samples tribomating in oil composite with geo modifier КGМF-1. Tribology in Industry. Vol. 41, No. 2. P. 156-165 [in English].
16. Aulin V., Hrynkiv A., Lysenko S., Dykha A., Zamota T., Dzyura V. (2019). Exploring a possibility to control the stressed-strained state of cylinder liners in diesel engines by the tribotechnology of alignment. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 3 (12 - 99). P. 6-16 [in English].
17. Aulin V., Lysenko S., Hrynkiv A., Chernai A., Zhylova I., Lukashuk A. (2019). Wear resistance increase of samples tribomating "Steel 45-cast iron SCH20" with geo modifier KGMF-1. Problemy trybolohii. Khmelnytskyi. KhNU, №2 S.55-60 [in English].
18. Aulin V., Hrynkiv A., Lysenko S., Lyashuk O., Zamota T., Holub D. (2019). Studying the tribological properties of mated materials C61900-A48-25BC1.25BNo.25 in composite oils containing geomodifiers. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 5 (12-101). P. 38-47 [in English].
19. Aulin V., Lyashuk O., Hrynkiv A., Lysenko S. at all. (2019). Determination of the rational composition of the additive to oil with the use of the Katerynivka friction geo modifier. Tribology in Industry. Vol. 41. No. 4. P.548-562 [in English].
20. Aulin V., Hrynkiv A., Lysenko S., Zamota T., Pankov A., Tykhyi A. (2019). Determining the rational composition of tribologically active additive to oil to improve characteristics of tribosystems. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 6 (12-102). P. 52-64 [in English]
21. Aulin V.V., Lysenko S.V., Hrynkiv A.V. (2019). Model nadiinosti detalei transportnykh mashyn za protsesamy realizatsii trybotekhnolohii yikh prypratsiuvannia i vidnovlennia [The model of reliability of details of transport cars on processes of realization of tribotechnologies of their running in and restoration]. Tsentralnoukrainskyi naukovyi visnyk. Tekhnichni nauky - Central Ukrainian Scientific Bulletin. Technical sciences, Vyp. 2(33). S.50-64 [in Ukrainian].
22. Aulin V.V., Hrynkiv A.V., Lysenko S.V., Chernai A.Ie., Lukashuk A.P. (2020) Protses zminy stanu olyvy pry prypratsiuvanni spriazhen detalei ta obkattsi dvyhuniv transportnykh mashyn [The process of changing the state of the oil during the running-in of the couplings of parts and running-in of engines of transport machines]. Increase of Machine and Equipment Reliability: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii - materials of the International scientific-practical conference, 15-17 kvitnia 2020 r., Kropyvnytskyi: TsNTU, S.162-165 [in Ukrainian].
23. Aulin V.V., Lysenko S.V., Hrynkiv A.V., Chernai A.Ie., Lukashuk A.P. (2020). Optymalne keruvannia rezhymamy funktsionuvannia trybospriazhenniamy detalei system i ahrehativ transportnykh mashyn [Optimal control of modes of operation of tribocouples of details of systems and units of transport cars]. Increase of Machine and Equipment Reliability: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii - materials of the International scientific-practical conference, 15-17 kvitnia 2020 r., Kropyvnytskyi: TsNTU, S.178-179 [in Ukrainian].
24. Aulin V.V. (2015). Trybofizychni osnovy pidvyshchennia znosostiikosti detalei ta robochykh orhaniv silskohospodarskoi tekhniky [Tribophysical bases of increase of wear resistance of details and working bodies of agricultural machinery].- Doctor’s thesis, Khmelnyts. nats. un-t. Khmelnytskyi, [in Ukrainian].
25. Pat. 81598 Ukraїna, MPK (2013) С10М 125/04. Prypratsiuvalna mastylna kompozytsiia [Running lubricating composition]. V.V. Aulin, V.V. Slon, S.V. Lysenko, D.V. Holub; zajavnik і vlasnik Kirovohradskyi nats. tekhn. universytet no. u201213907 ; zajavl. 06.12.2012; opubl. 10.07.13, Bjul. no. 13, [in Ukrainian].
26. Aulin V., Lysenko S., Hrynkiv A., Chernai A. at all. (2020). New approach to elucidating the physical nature of the processes that occur in the friction zone of mates of machine parts. Problems of tribology. Khmelnytskyi. KhNU, 25 (4/98). S.13-19 [in English].
Published
2021-03-20
How to Cite
Aulin, V., Lysenko, S., Hrinkiv, A., Slon, V., & Chernai, A. (2021). Creation of theoretical bases of tribotechnologies of running-in and restoration as means of effective increase of operational wear resistance of motor transport and mobile agricultural machinery. Problems of Tribology, 26(1/99), 51-58. https://doi.org/https://doi.org/10.31891/2079-1372-2021-99-1-51-58
Section
Articles