Changes of nickel micromechanical propertiesand tribological characteristics after electrolytic hydrogenation.

  • В.А. Винар

Abstract

Electrolytic hydrogenation influence on micromechanical properties and tibological behavior of nickel surface layers was studied. It was established that the treatment causes changes of nickel surface layers which are shown in increase of microhardness and decrease of ductility of the material. Nickel microhardness isincreased and its wear resistance de-creased with rising of hydrogenation current density. Surface destruction of the hydrogenated material takes place dueabrasion effect of hard and brittle wear products and cracks development.

References

1. Garkunov D.N., Suranov G.I., Xrustalev Yu.A. Vodorodnoe iznashyvanye detalej mashyn. Mono-grafiya. Ukhta. UGTU, 2003. 199 s.
2. Pokhmurskii V.I., Vynar V.A., Vasyliv Ch.B., Ratska N.B. Effects of hydrogen exposure on the mechanical and tribological properties of α-titanium surfaces. Wear, Volume 306, Issues 1 - 2, 30 August 2013, Pages 47-50.
3. Fedorov V.V. Vplyv vodnyu na fazovyj sklad ta fizyko-mekhanichni vlastyvosti konstrukcijnykh ma-terialiv. Fizyko-khimichna mekhanika materialiv. 2010 №2. S. 67-76.
4. http://hydrogenius.kyushu-u.ac.jp/ci/event/ihdf2014/pdf/tri11p_ono.pdf
5. Vynar V. А., Dovgunyk V.M., Student M.M. Metodychni osoblyvosti trybokorozijnyx doslidzhen. FKhMM, 2010. №5. s.59–64.
6. Ignatovych S.R., Zakyev I.M., Borysov D.I. Методика Metodyka issledovanyya fyzyko-mekhanycheskykh svojstv poverxnostnykh sloev materyalov pry ustalosty s ispol`zovaniem mnogofunkcional`nogo pribora «MikronGamma». Aviacionno-kosmicheskaya tekhnika i tekhnologiya. 2004. №8 (16). S. 163-166.
7. Zakiev I.M. Primenenie beskontaktnogo 3D profylometra «Micron-betta» dlya tochnogo opredeleniya iznosa. Problemy treniya i iznosa. 2010. № 52. S. 192-198
8. Mardarevych R.S., Vynar V.A., Golovchuk M.Ja., Sirak Ja.Ja. Vplyv elektrolitychnogo navodnju-vannja na znoshuvannja gal'vanichnyh pokryttiv na osnovi nikelju. Fizyko-khimichna mekhanika materialiv. 2012. Spec. vypusk. T.2. №9. S. 588–592.
Published
2016-02-15
How to Cite
Винар, В. (2016). Changes of nickel micromechanical propertiesand tribological characteristics after electrolytic hydrogenation. Problems of Tribology, 78(4), 74-79. Retrieved from https://tribology.khnu.km.ua/index.php/ProbTrib/article/view/490
Section
Articles