Infuence of fiber vniivlon on the performance of organoplastics based on the BSP-7 copolymer

  • O.I. Burya
  • M.O. Grashchenkova Dniprovsk State Technical University
  • O.B. Lysenko Dniprovsk State Technical University
  • Ye.A. Yeriomina Dniprovsk State Technical University
Keywords: copolymer, fiber, vniivlon, organoplastic, abrasive wear resistance

Abstract

This paper focuses on tribotechnical and physical-mechanical properties of the BSP-7 copolymer and organoplastics based on it with 10 ÷ 40 mass % of polyheteroarylene vniivlon fiber. It demonstrates that the reinforcement of copolymer with organic fiber improves its abrasive wear resistance by 64,2 % at a maximum filler content of 30 mass %.

Proposed organoplastics based on the BSP-7 copolymer with effective content of 30 mass % of the filler can be recommended as a tribotechnical material for the manufacturing of the parts that work in the conditions of abrasive wear.

References

1. Kabat, O. S. (2019). Polymeric composites of tribotechnical purpose based on fluoropolymers. Problems of Tribology, Vol. 24, 2/92, 75 – 81.
2. Masiuk A. S. (2017). Polikaproamidni kompozyty z pidvyshchennymy ekspluatatsiinymy kharakterystykamy [Polycaproamide composites with high performance characteristics]. Naukoviy visnyk NLTU Ukrainy: zbirnyk nauk. prats – Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine: a collection of scientific works, Vol. 27, 4, 122 – 126.
3.Chyhvintseva O. P., Rula I.V., Tokar A.V., Kravchenko S.V., Petrushyna H.A. (2018). Vyvchennia vlastyvostei vuhleplastyka na osnovi fenilona S-2 [Study of the properties of carbon fiber based on phenylone C-2]. Naukovi notatky: mizhvuz. sb. – Scientific Notes: interuniversity collection, Vol. 64, 236 – 242.
4. Burya O.I. (2019). Polimerni kompozyty na osnovi termoplastychnykh viazhuchykh [Polymer composites based on thermoplastic binders]. Dnipro: Seredniak T. K.
5. Shustov G.B., Burya A.I., Dubkova V.I., Ermolenko I.N. (1990). Sintez i svoystva poliarilatsulfonovogo blok-sopolimera i kompozitov na ego osnove [Synthesis and properties of polyarylatesulfonic block copolymer and composites based on it]. Zhurnal Dokladyi AN BSSR – J. Reports of the Academy of Sciences of the BSSR. Minsk: Navuka i tehnIka, Vol. XXXIV, 12, 1104–1106.
6. Burya A.I., Naberezhanaya O.A., Schetinin A.M. (2014). Vliyanie soderzhaniya volokna sulfon-T na tribologicheskie svoystva organoplastikov na osnove fenilona S-1 [Influence of sulfon-T fiber content on tribological properties of phenylone C-1-based organoplastics]. Dizayn. Materialyi. Tehnologiya – Design. Materials. Technology, 104 – 107.
7. Buria O.I. Pat. 101213 Ukraina, MPK S08L 69/00.Polimernakompozytsiia / Buria O. I., Shustov H. B., Grashchenkova M. O.; Zaiavnyk ta patentovlasnyk: Buria O. I. – № u 2015 03390; zaiav. 10.04.15; opubl. 25.08.15; Biul. №16.
8. Burya A.I., Pilipenko A.I., Ryibak T.I. (1995). Razrabotka sposoba polucheniya i issledovanie svoystv armirovannyih plastikov [Development of a method for obtaining and studying the properties of reinforced plastics]. Nowe kierunki modyfikacji i zastosowan tworzyw sztucznych: VI Konferencja Naukowo-Techiczna. Rydzyna, 44–53.
9. Trostyanskaya E.B. (1975). Termoplastyi konstruktsionnogo naznacheniya [Thermoplastics for structural purposes]. Moskva: Himiya.
10. Dobrovolskiy A. G., Koshelenko P.I. (1989). Abrazivnaya iznosostoykost materialov [ Abrasive wear resistance of materials]. Kiey: Tehnika.
11. Tugov I. I., Kostryikina G. I. (1989). Himiya i fizika polimerov [Chemistry and physics of polymers]. Moscva: Himiya.
12. Belyiy V.A., Sviridenok A.I., Petrokovets M.I., Savkin V.G. (1976). Trenie i iznos materialov na osnove polimerov [Friction and wear of polymer-based materials]. Minsk: Nauka i tehnika.
Published
2020-09-28
How to Cite
Burya, O., Grashchenkova, M., Lysenko, O., & Yeriomina, Y. (2020). Infuence of fiber vniivlon on the performance of organoplastics based on the BSP-7 copolymer. Problems of Tribology, 25(3/97), 14-18. https://doi.org/https://doi.org/10.31891/2079-1372-2020-97-3-14-18
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)