The technical evaluation technique of the analysis of acoustic characteristics of the energy state of the tool material

  • А.В. Буряк
  • В.Г. Буряк

Abstract

The article discusses the principles of formation of rational technological parameters in the process of cutting. Is further study of the conditions of formation and regularities in the acoustic behavior of oscillatory and wave processes, which are accumulated in the cutting zone.

References

1. Buriak A.V., Buriak V.H. Naukovi osnovy do otsinky pratsezdatnosti rizhuchykh instrumentiv za analizom akustychnykh kharakterystyk stanu obrobnoho i instrumentalnoho materialiv. Problemy trybolohii. 2014. № 4. S. 23-30.
2. Buriak V.H. Otsinka pratsezdatnosti kompozytsiinykh instrumentiv za analizom akustychnykh kharakterystyk enerhetychnoho stanu instrumentalnoho materialu. Vymiriuvalna ta obchysliuvalna tekhnika v tekhnolohichnykh protsesakh. 1998. №1. S. 49-56.
3. Yssledovanyia stoikosty kompozytsyonnыkh rezhushchykh plastyn na osnove sverkhtverdыkh zeren s dyffuzyonnыmy pokrыtyiamy. Buriak V.H., Maslov V.P. Khmelnytskyi, 1988. 7s. Rus. Dep. v UkrNYYNTY 23.01.89, №373 - Uk 89.
4. Yssledovanye oblasty prymenenyia rezhushchykh plastyn na osnove zeren STM s dyffuzyonnыmy pokrыtyiamy. Buriak V.H., Maslov V.P. Khmelnytskyi, 1988. 9s. Rus. Dep. v UkrNYYNTY 24.01.89, №375 - Uk 89.
5. Maslov V.P., Buriak V.H., Vovk V.V. Yssledovanye protsessa tochenyia optycheskykh zahotovok almaznыm polykrystallycheskym reztsom. Optyko-mekhanycheskaia promыshlennost. 1990. №12. S. 56.
6. Maslov V.P., Buriak V.H. Rabotosposobnost rezhushchykh plastyn yz sverkhtverdыkh materyalov s dyffuzyonnыm pokrыtyem zeren. Stanky y ynstrument. 1991. №2. S. 10-11.
7. Maslov V.P., Buriak V.H. Yspыtanyia rezhushchykh ynstrumentov yz sverkhtverdыkh materyalov s dyffuzyonnыm pokrыtyem zeren. Stanky y ynstrument. 1991. №4. S. 21.
8. K teoryy prychynno-sledstvennыkh sviazei. Trots A.A., Kokarovtsev V.V., Buriak V.H., Hlushenko Yu.B., Skytsiuk V.Y., Vaintraub M.A. Kyev, 1996.– 22 s. Rus. Dep. v HNTB Ukraynы 23.10.96, №1968 - Uk 96.
9. Trots A.A., Buriak V.H., Hlushenko Yu.B. Prychynno-sledstvennыe aspektы proektyrovanyia osnastky.Perspektyvnыe tekhnolohyy, osnastka y metodolohyia podhotovky proyzvodstva. Kyev: NTUU “KPY”. 1997. S. 64-66.
10. Talanchuk P. M., Ostafev V. A., Trots A. A., Makhmudov K. H., Myrzaev A. A., Hlushenko Yu. B. Dyfferentsyalnoe uravnenye prychynno-sledstvennыkh sviazei. K.: Vestnyk KPY. Pryborostroenye, 1995. S. 3–19.
Published
2016-02-12
How to Cite
Буряк, А., & Буряк, В. (2016). The technical evaluation technique of the analysis of acoustic characteristics of the energy state of the tool material. Problems of Tribology, 77(3), 71-77. Retrieved from https://tribology.khnu.km.ua/index.php/ProbTrib/article/view/468
Section
Articles