Improving the durability of moving joints working in conditions of intensive wear

  • D.D. Marchenko Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv
  • K.S. Matvyeyeva Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv
Keywords: wear, surface plastic deformation, friction pair, abrasive, durability.

Abstract

The article discusses the method of surface plastic deformation of steel parts by rolling them with rollers. The positive effect of this method on the wear resistance of friction pairs under conditions of intense abrasive wear and with abundant lubrication has been established.

References

. Marchenko D.D. Improving the contact strength of V-belt pulleys using plastic deformation / D.D. Marchenko, K.S. Matvyeyeva // Problems of Tribology. – Khmelnitsky, 2019. – Vol 24. – No 4/94 (2019) – S. 49–53. DOI: https://doi.org/10.31891/2079-1372-2019-94-4-49-53.
2. Butakov B.I. Usovershenstvovanie processa chistovogo obkatyvanija detalej rolikami / B.I. Butakov // Vestnik mashinostroenija. – 1984. – № 7. – S. 50 – 53.
3. Marchenko D.D. Investigation of wear of a contact pair of friction "rope block - rope" / D.D. Marchenko // Problems of Tribology. – Khmelnitsky, 2019. – Vol 24. – No 2/92 (2019) – S. 82–87. DOI: https://doi.org/10.31891/2079-1372-2019-92-2-82-87.
4. Dykha A.V. Study and development of the technology for hardening rope blocks by reeling. ISSN 1729–3774 / A.V. Dykha, D.D. Marchenko, V.A. Artyukh, O.V. Zubiekhina–Khaiiat, V.N. Kurepin // Eastern–European Journal of Enterprise Technologies. Ukraine: PC «TECHNOLOGY CENTER». – 2018. – №2/1 (92) 2018. – pp. 22–32. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.126196.
5. Dykha A.V. Prediction the wear of sliding bearings. ISSN 2227–524Х / A.V. Dykha, D.D. Marchenko // International Journal of Engineering and Technology (UAE). India: “Sciencepubco–logo” Science Publishing Corporation. Publisher of International Academic Journals. – 2018. – Vol. 7, No 2.23 (2018). – pp. 4–8. DOI: https://doi.org/10.14419/ijet.v7i2.23.11872.
6. Marchenko D.D. Analysis of the influence of surface plastic deformation on increasing the wear resistance of machine parts / D.D. Marchenko, V.A. Artyukh, K.S. Matvyeyeva // Problems of Tribology. – Khmelnitsky, 2020. – Vol 25. – No 2/96 (2020) – S. 6–11. DOI: https://doi.org/10.31891/2079-1372-2020-96-2-6-11.
7. Aulin V. Wear resistance increase of samples tribomating in oil composite with geo modifier КGМF-1 / V. Aulin, A. Hrynkiv, S. Lysenko, O. Lyashuk, D. Velykodnyi, Y. Vovk, D. Holub, A. Chernai // Tribology in Industry. – Vol. 41, No. 2 (2019). – S. 156 – 165.
8. Aulin V. Exploring a possibility to control the stressed-strained state of cylinder liners in diesel engines by the tribotechnology of alignment / V. Aulin, S.A. Hrynkiv,Lysenko, A. Dykha, T. Zamota, V. Dzyura // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Vol. 3 (12-99). – P. 6 – 16. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.171619.
9. Hrushhev M.M. Jeksperimental'nye osnovy teorii abrazivnogo iznashivanija / M.M. Hrushhev, M.A. Babichev // Vestnik mashinostroenija. – 1964. – №6. – S. 56 – 62.
10. Kashheev V.N. Abrazivnoe razrushenie tverdyh tel: Avtoref. dis. … doktora fiz. mat. nauk / V.N. Kashheev. – Tomsk, 1963. – 45 s.
11. Tenenbaum M.M. Iznosostojkost' konstrukcionnyh materialov i detalej mashin pri abrazivnom iznashivanii / M.M. Tenenbaum. – M.: Mashinostroenie, 1966. – 332 s.
12. Shkol'nik L.M. Tehnologija i prisposoblenija dlja uprochnenija i otdelki detalej nakatyvaniem / L.M. Shkol'nik, V.I. Shahov. – M.: Mashinostroenie, 1964. – 184 s.
13. Matalin A.A. Tehnologicheskie metody povyshenija dolgovechnosti detalej mashin / A.A. Matalin. – Kiev: Tehnika, 1971. – 144 s.
Published
2020-09-28
How to Cite
Marchenko, D., & Matvyeyeva, K. (2020). Improving the durability of moving joints working in conditions of intensive wear. Problems of Tribology, 25(3/97), 39-44. https://doi.org/https://doi.org/10.31891/2079-1372-2020-97-3-39-44
Section
Articles