Editor-in-Chief
Dykha A.V.
Deputies of Editor-in-Chief
Sorokayi R.V.
Executive Secretary
Dytynuk O.P.
Editorial boards:
V.V. Aulin (Ukraine, Kropivnitskiy), P.J. Blau (USA, Oak Ridge), V.А. Voitov (Ukraine, Kharkiv), E.S. Ventsel (Ukraine, Kharkiv), Y.М. Gladkiy (Ukraine, Khmelnitskiy), V.I. Dvoruk (Ukraine, Kiev), М. Dzimko (Slovakia, Zilina), М.F. Dmitrichenko (Ukraine, Kiev), L. A. Dobzhansky (Poland, Gliwice), V.G. Kaplun (Ukraine, Khmelnitskiy), G.S. Kalda (Ukraine, Khmelnitskiy), М.V. Kindrachuk (Ukraine, Kiev), L.P. Klimenko (Ukraine, Мykolaiv), S.G. Kostogryz (Ukraine, Khmelnitskiy),  K. Lenik (Poland, Lublin),М.P. Мazur (Ukraine, Khmelnitskiy),  R.G. Mnatsakanov (Ukraine, Кiev), J. Musial (Poland, Bydgoszcz), V.P. Oleksandrenko (Ukraine, Khmelnitskiy),  M. Opielak (Poland, Lublin), М.I. Pashechko (Ukraine, Lviv),  A. Segall (USA, Vancouver), T.S. Skoblo (Ukraine, Kharkiv), М.S. Stechishin (Ukraine, Khmelnitskiy),  М.Y. Khlopenko (Ukraine, Мykolaiv), М.V. Chernets (Poland, Lublin),  М.І. Chernovol (Ukraine, Kropivnitskiy), V.V. Shevelya (Ukraine, Khmelnitskiy)
Address:
11 Instytutska St, Khmelnytsky, 29016, Ukraine
Telefon:+380975546925
E-mail: tribosenator@gmail.com

Current Issue

Vol 92 No 2 (2019)
Published: 2019-07-30

Articles

View All Issues